Άρθρο της Ε. Βασιλείου

Στις αρχές Δεκέμβρη κατατέθηκε η πρόταση – οδηγία με στόχο την καθιέρωση των διαδικτυακών κανόνων προσβασιμότητας στις κυβερνητικές σελίδες των μελών κρατών. Σύμφωνα με τα στατιστικά που παρατίθενται στην οδηγία, σήμερα μόνο το 10% των ιστοσελίδων είναι προσβάσιμες σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι κυβερνητικές σελίδες εμπεριέχουν πληροφοριακό κείμενο που είναι σημαντικό για όλους τους πολίτες ως προς την διαθεσιμότητα του.

Παράλληλα έχει αρχίσει να εξαπλώνεται σημαντικά το e-government, που επιβάλλει ακόμη πιο επιτακτικά την εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας. Οι λόγοι που δεν έχει διαδοθεί ακόμα ο τομέας των προσβάσιμων ιστοσελίδων είναι ότι εταιρίες που σχεδιάζουν με προσβάσιμες «αρχές» είναι ακόμη ελάχιστες, καθώς δεν αποτελεί θεσμική απαίτηση, και παρέχουν τις υπηρεσίες τους με υψηλό κόστος. «Η εναρμόνιση των κανόνων προσβασιμότητας, που επιχειρείται στην οδηγία, θα οδηγήσει σε καλύτερες συνθήκες στην αγορά, περισσότερες ευκαιρίες εργασίας, φθηνότερο κόστος για web-accessibility και αρκετές περισσότερες ιστοσελίδες: μια τριπλή νίκη για κυβερνήσεις, εταιρίες και πολίτες». Σκοπός της οδηγίας είναι να εναρμονίσουν τα πρότυπα που είναι σε ισχύ, όπως του οργανισμού W3C με τις προδιαγραφές του WCAG version 2.0. Οι περισσότερες σελίδες που ακολουθούν αυτό το πρότυπο έχουν καταφέρει να καλύψουν τις ανάγκες για το AA Conformance Level. Το συγκεκριμένο επίπεδο προσβασιμότητας καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των ατόμων με προβλήματα όρασης με στόχο την πλοήγησή τους στις ιστοσελίδες και την πλήρη κατανόηση της πληροφορίας. Ευρωπαϊκό αντίστοιχο πρότυπο είναι υπό υλοποίηση με την συνεργασία της Ευρωπαϊκής επιτροπής, του αντίστοιχου φορέα των Η.Π.Α Μ/376, τους υφιστάμενους κανόνες της WCAG και των ευρωπαϊκών οργανισμών προτυποποίησης CEN, CENELEC και ETSI. Η συγκεκριμένη πρόταση είναι υπό την αιγίδα του European Accessibility Act (EAA) που ήδη περιλαμβάνει διατάξεις για την προσβασιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Από ότι προβλέπεται το ευρωπαϊκό αντίστοιχο πρότυπο θα είναι αρκετά κοντά στα ήδη υπάρχοντα πρότυπα. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της οδηγίας είναι η διάταξη περί του σχεδιασμού μεθοδολογίας για συνεχή παρακολούθηση των ιστοσελίδων ως προς την συμμόρφωση τους στις προδιαγραφές του προαναφερόμενου, όπως επίσης ότι για το λόγο αυτό θα συνταχθεί και ειδική επιτροπή. Η ισχύς της συγκεκριμένης οδηγίας ξεκινά από τις 20 Ιουνίου 2014 το αργότερο, εφόσον έχει παραδοθεί το πρότυπο και οι προδιαγραφές. Οι τύποι των ιστοσελίδων που θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις συγκεκριμένες διατάξεις του νέου εναρμονισμένου προτύπου, θα ανακοινωθούν από την επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν τις αλλαγές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2015 το αργότερο.  

Ολόκληρη η οδηγία