Αν θέλετε να κατεβάσετε το καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονομίας, πατήστε εδώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ (HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY)
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ
Αθήνα, 1η Ιουλίου 1988

Άρθρο 1 - Ι∆ΡΥΣΗ
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Εργονομίας (ΕΕΕ)»!

Άρθρο 2 - ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σωματείου είναι ανάπτυξη, προαγωγή και διάδοση της επιστήμης της Εργονομίας και γενικότερα όλων των επιστημών ή κλάδων επιστημών, το γνωστικό αντικείμενο των οποίων αναφέρεται στην έρευνα και κατανόηση της συμμετοχής του ανθρώπινου παράγοντα κατά το σχεδιασμό, παραγωγή και χρήση των μηχανών, διατάξεων και συστημάτων παραγωγής, μέσα από τη συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων και μεθόδων μεταξύ των επιστημόνων Εργονόμων και των επιστημόνων κάθε άλλου κλάδου των φυσικών και κοινωνικών επιστημών με σχετικό αντικείμενο.

Άρθρο 3 - ΜΕΣΑ
Η επδίωξη του παραπάνω σκοπού θα επιδιωχθεί με με τους εξής τρόπους που ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Με περιοδικές συγκεντρώσεις των εγγραγραμένων μελών του σωματείου, κατά τις οποίες θα συζητούνται και θα ανταλλάσονται γνώμες και απόψεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενο της επιστήμης της Εργονομίας, θεωρητικού ή πρακτικού ενδιαφέροντος
 • Με διαλέξεις, ανακοινώσεις, ομιλίες, δημοσιεύματα και εισηγήσεις σε προπαρασκευαζόμενα νομοθετήματα
 • Με τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και συμποσίων
 • Με τη σύσταση ή υποστήριξη ερευνητικών ομάδων και επιτροπών από επιστήμονες, μέλη ή μη του σωματείου.
 • Με την επικοινωνία και συνεργασία με άλλα σωματεία και ενώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό
 • Με την έκδοση βιβλίων και περιοδικού, σχετικών με την επιστήμη της Εργονομίας.

Άρθρο 4 - ΜΕΛΗ
Το σωματείο αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη:

 • Τακτικά Μέλη: Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει, μετά από αίτησή του, κάθε πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής, που έχει εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα σχετικά με την επιστήμη της Εργονομίας τουλάχιστον τριών ετών και προτείνεται από δύο τουλάχιστον τακτικά μέλη του σωματείου. Ο αιτών, υποψήφιο τακτικό μέλος, μαζί με την αίτησή του για εγγραφή στο σωματείο, υποβάλλει προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και σχετικό φάκελο που περιέχει τους τίτλους σπουδών του, τα αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η κατά τα προαναφερόμενα εμπειρία του, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, και την έγγραφη πρότασή του ως μέλους από δύο τουλάχιστον τακτικά μέλη του σωματείου. Σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής του για εγγραφή μέλους, αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου κατά απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, αφού ακούσει και την εισήγηση ενός μέλους του ∆.Σ. που έχει ορισθεί από τον Πρόεδρο ως εισηγητής. Η απόφαση του ∆.Σ. πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να περιέχεται σε αυτή και η τυχόν αιτιολογημένη άποψη που μειοψήφισε. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του σωματείου, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς και να καταβάλλουν τη συνδρομή τους, το ύψος της οποίας ορίζεται με απόφαση του ∆.Σ.
 • Επίτιμα Μέλη: Επίτιμα μέλη γίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όσοι προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στο σωματείο ή εργάστηκαν για την πραγμάτωση των σκοπών του. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν μπορούν να εκλέγουν ούτε να εκλέγονται, εχουν δικαίωμα όμως να συμμετέχουν στις συζητήσεις. Λόγοι και διαδικασία για διαγραφή μέλους:

Λόγοι διαγραφής μέλους είναι:

 • Ενέργειες ή παραλείψεις που δηλώνουν συμπεριφορά ασυμβίβαστη προς τη συμπεριφορά μέλους του Σωματείου ή βλαπτική των συμφερόντων και των σκοπών του.
 • Ενέργειες ή παραλέιψεις που συνιστούν παράβαση του Καταστατικού του, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
 • Η καταδίκη σε θάνατο ή κάθειρξη για οποιαδήποτε αδίκημα και η καταδίκη σε ποινή φυλακίσεως για κλοπή, υπαιξέρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία και δωροδοκία.
 • Η παραίτηση από την ιδιότητα του μέλους που θα διατυπώνεται έγγραφα προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.
 • Η αδικαιολόγηση καθυστέρηση της συνδρομής επί ένα ή περισσότερο χρόνο. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταγράφεται στα πρακτικά και θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτολογημένη.

Η απόφαση περί διαγραφής μέλους γνωστοποιείται στο ενδιαφερόμενο μέλος, το οποίο μπορεί να προσφύγει ενόψη της επόμενης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία εξετάζει εκ νέου την υπόθεση και αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών για τη διαγραφή του ή όχι από το Σωματείο. Το ∆.Σ. μπορεί να εγκρίνει, μετά από αίτησή του, την επανεγγραφή μέλους που διαγράφηκε για καθυστέρηση συνδρομών, με τον όρο της προκαταβολής όλων των μέχρι της επανεγγραφής του οφειλόμενων συνδρομών.

Άρθρο 5 – ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
Το Σωματείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

 • Μητρώο Τακτικών και Επίτιμων Μελών
 • Πρακτικών Συνεδριάσεων ∆.Σ.
 • Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
 • Εισπράξεων και Πληρωμών
 • Πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
 • Κινητής και ακίνητης περιουσίας

Όλα τα παραπάνω βιβλία πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 6 - ΟΡΓΑΝΑ
Η Γενική Συνέλευση. Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το Νόμο ή το καταστατικό σε άλλα όργανα. Αποφασίζει επίσης και για κάθε θέμα που κανονικά ανατίθεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου που θα υπαχθεί στην κρίση της μετά από απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του οργάνου αυτού, οπότε και φέρει αυτή (Γ.Σ.) την ευθύνη. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. ανήκουν:

 • Η έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του ∆.Σ.
 • Η έγκριση της ετήσιας έκθεσης της ελεγκτικής επιτροπής
 • Η απαλλαγή του ∆.Σ. από κάθε ευθύνη
 • Η ανάκληση των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής Η εκλογή των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής και της εφορευτικής επιτροπής.
 • Η τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου
 • Η λύση του Σωματείου

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα τακτικά και ταμειακά εν τάξει μέλη του Σωματείου που παρίστανται αυτοπροσώπως. Για τη συμμετοχή του στη Γ.Σ. το μέλος πρέπει να έχει εκλπηρώσει όλες τις προβλεπόμενες από το καταστατικό υποχρεώσεις του.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μέσα στο μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, έκτακτα δε όσες φορές κρίνει τούτο αναγκαίο το ∆.Σ. ή θα το ζητήσουν είκοσι τουλάχιστον τακτικά μέλη του Σωματείου με έγγραφη αίτησή τους προς το ∆.Σ., στην οποία θα αναγράφονται τα θέματα που θέλουν να συζητηθούν. Στη περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε είκοσι το πολύ ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται με έγγραφη πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και γνωστοποιείται δέκα τουλάχιστον ημέρες από την ορισμένη για τη σύγκλισή της ημερομηνία είτε με δημοσίευση της σε εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα είτε με ατομικές προσκλήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά στα μέλη. Η πρόσκληση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα της συνεδριάσεως. Σε περίπτωση συγκλίσεως έκτακτης Γενικής Συνελέυσεως η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται πριν από τουλάχιστον πέντε ημέρες, με τους πιο πάνω τρόπους.

Η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. καταρτίζεται από το ∆.Σ., όταν δε η σύγκλιση της Γ.Σ. έχει ζητηθεί από είκοσι τουλάχιστον μέλη κατά τα προαναφερόμενα, η ημερήσια διάταξη αυτής της Γ.Σ. δεν είναι δυνατό να περιλαμβάνει άλλα θέματα εκτός από αυτά που περιλαμβάνει το έγγραφο που έστειλαν προς το ∆.Σ. οι αιτούντες.

Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίζει σε καμία περίπτωση για θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1/3 των τακτικών και ταμειακώς εν τάξει μελών της. Σε περίπτωση μη απαρτίας διενεργείται νέα Γενική Συνέλευση μετά από μία εβδομάδα στον ίδιο τόπο και ίδια ώρα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση ή αποστολή σχετικής ανακοίνωσης προς τα μέλη.

Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας. Μέλος του ∆.Σ. δε μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις παίρνονται με ανάταση του χεριού, σε περίπτωση δε που υπάρχει τυχόν αμφισβήτηση ως προς το αποτέλεσμα διενεργείται καταμέτρηση. Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από περιπτώσεις που ρητά ορίζεται άλλη πλειοψηφία. Σε έκτακτη περίπτωση, μπορεί η Γ.Σ. να αποφασίσει τη διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας.

Σε περίπτωση που το ∆ιοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να παραιτηθεί σαν Σώμα, υποχρεούται να συγκαλέσει προηγουμένως έκτακτη Γ.Σ. και να φέρει σε αυτή το θέμα της παραιτήσεώς του. Η καταστατική Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη, τόσο για την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού, όσο και για τη διάλυση του Σωματείου, απαιτείται δε η παρουσία του μισού τουλάχιστο των ταμειακώς εν τάξει μελώ του Σωματείου και πλεοψηφία του 3⁄4 των παρόντων. Μη εν τάξει ταμειακά μέλη δε συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Προς τούτο, μαζί με την προκήρυξή της κατά τα προαναφερόμενα, ανακοινώνεται ο αριθμός των ταμειακώς εν τάξει μελών της και κατάλογος όσων δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Πληρωμή καθυστερούμενων εισφορών μπορεί να γίνει και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, το μέλος δε που τακτοποιείται ταμειακά με τον τρόπο αυτό συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των ταμειακώς εντάξει μελών.

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο. Το Σωματείο διοικείται από ∆ιοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κατά τα σχετικά άρθρα. Ο αριθμός των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σε επτά. Η θητεία του ∆.Σ. είναι διετής.

Το νεοεκλεγμένο ∆.Σ. την επομένη της εκλογής του συνέρχεται υποχρεωτικά υπό την προεδρία εκείνου που πήρε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελώ του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα και τον Ταμία. Στην ίδια αυτή συνεδρίαση, αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους καλέι και το απερχόμενο ∆.Σ. να παραδώσει στο νέο προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, τα βιβλία και την περιουσία του Σωματείου με πρωτόκολλο παραλαβής, που υπογράφεται και από τα δύο προεδρεία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων, γίνεται κλήρωση μεταξύ τους.

Το εκλογικό υλικό φυλαγεται στα γραφεία του Σωματείου σε ιδιαίτερο χώρο με την ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής και του προεδρείου για διάστημα έξι μηνών. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή με έγγραφη αίτηση τριών τουλάχιστον μελών του, με κοινοποίηση πρόσκλησης στην οποία θα αναφέρεται ο χώρος, ο χρόνος και τα θέματα της συνεδριάσεως, τουλάχιστον πριν 24 ώρες. Για τη συνεδρίαση του ∆.Σ. απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον 4 μελών του. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια απαρτία στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.

Το ∆.Σ. συνεδριάζει έκτακτα οσάκις το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τουλάχιστον το 1/3 των μελών του. Κάθε μέλος του ∆.Σ. μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση. Οι συνεδριάσεις του ∆.Σ. είναι ανοικτές, οποιοδήποτε μέλος δε του Σωματείου έχει το δικαίωμα να παρίσταται σε αυτές και να συμμετέχει στις συζητήσεις, χωρίς όμως να έχει το δικαίωμα ψήφου. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ∆.Σ. με φανερές ψηφοφορίες, εκτος από προσωπικά θέματα, για τα οποία ζητηθεί από τουλάχιστον το 1/3 των μελώ του ∆.Σ. μυστική ψηφοφορία. Αποφάσεις που παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία αναθεωρούνται μόνο με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του ∆.Σ. Κάθε απόφαση του ∆.Σ. μπορεί να αναθεωρηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς ή πέντε μη συνεχείς συνεδριάσεις του ∆.Σ. θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Μέλος του ∆.Σ. μπορεί να υποβάλλει παραίτηση στο ∆.Σ. Στην περίπτωση αποχώρησης μέλους του ∆.Σ. από αυτό, αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα.

 • Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο παύεται πριν από τη λήξη της θητείας του με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηγία των παρόντων.
 • Ο Πρόεδρος διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, αντιπροσωπεύει το Σωματείο σε κάθε αρχή και γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και συντονίζει τη δράση του.
 • Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσίαζει, σε όλα του τα καθήκοντα και συνεργάζεται με αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του Σωματείου.
 • Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του ∆.Σ. για τα θέματα της ημερίσιας διάταξης, κρατάει πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη του ∆.Σ., συνυπογράφει τα διάφορα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο, έχει την ευθύνη των βιβλίων του Σωματείου, εκτός από το βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών και φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου. Ο Αναπληρωτής Γραμματέας αναπληρώνει το Γραμματέα σε όλα του τα καθήκοντα, όταν αυτός εμποδίζεται για κάποιο λόγο ή απουσιάζει.
 • Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου του Σωματείου και ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου. Ο Ταμίας έχει την ευθύνη της διαφύλαξης της περιουσίας του Σωματείου. Οι εισπράξεις ενεργούνται από τον ίδιο προσωπικά ή με έγγραφη εντολή του που συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο, από οποιοδήποτε μέλος του ∆.Σ. Οι πληρωμές ενεργούνται από τον Ταμία με βάση επίσημες αποδείξεις, όπου αυτές είναι δυνατό να δίδονται. Ο Ταμίας φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμών. Στην αρχή κάθε τριμήνου υπονάλλει στο ∆.Σ. συνοπτική κατάσταση των εσόδων και των εξόδων του προηγούμενου τριμήνου, στο τέλος δε κάθε έτους τον απολογισμό της διαχειρήσεως. Εφ’όσον τα μετρητά του Σωματείου που βρίσκονται στα χέρια του Ταμία υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 δρχ., υποχρεούται αυτός να τα καταθέσει σε ειδικό λογαριασμό Τράπεζας, μπορεί δε να αναλαμβάνει αυτά με έγγραφη εντολή του Προέδρου. Ελεγκτική Επιτροπή. Η ελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για διετή θητεία με καθήκον για άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του ∆.Σ. και υποβολλή σχετικής έκθεσης προς αυτή (Γ.Σ.).

Άρθρο 7 – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλα τα τακτικά και ταμειακώς εν τάξει μέλη του Σωματείου. Σαν τρόπος εκλογής ορίζεται το ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα τακτικά και ταμειακώς εν τάξει μέλη του Σωματείου. Τις αρχαιρεσίες προκυρήσει το ∆.Σ. με απόφασή του τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη διενέργειά τους ημερομηνία. Οι αρχαιρεσίες διεξάγοντια με τη μέριμνα και ευθύνη τριμελούς εφορευτικής επιτροπής που εκλέγεται από τη Γενική Συνελευση και στην οποία προεδρεύσει ο εκλεγόμενος από τα μέλη της πρόεδρος.

Με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών:

 • ∆ημοσιεύεται σε μία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας η απόφαση του ∆.Σ. με την οποία προκυρήσσονται οι αρχαιρεσίες, στην οποία πρέπει να αναφέρονται ο ακριβής χρόνος και τόπος διεξαγωγής τους
 • Αποστέλλεται σε όλα τα τακτικά και ταμειακώς εν τάξει μέλη, φάκελος που περιέχει την προκύρηξη των αρχαιρεσιών και πρόσκληση για να συμμετάσχουν σε αυτές, με όλα τα παραπάν στοιχεία (τόπος, χρόνος, κτλ) , καθώς επίσης ψηφοδέλτιο και φάκελος υπογεγραμένος και σφραγισμένος από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η ψηφοφορία διενεργείται είτε με την τοποθέτηση του ψηφοδελτίου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που ρίχνουν οι ψηφίζοντες μέσα στην ψηφοδόχο, υπό την εποπτεία της εφορευτικής επιτροπής, είτε με την αποστολή ταχυδρομικά και με συστημένη επιστολή προς την εφορευτική επιτροπή, από το μέλος, του σφραγισμένου του προαναφερόμενως φακέλου που περιέχει το ψηφοδέλτιο με τους σταυρούς προτίμησής του. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη μόλις παραλάβει με απόδειξη το φάκελο αυτό, να τον τοποθετήσει στην ψηφοδόχο, με σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου που υπογράφεται από τον Πρόεδρό της και όλα τα μέλη της. Η διαδικασία αυτή γίνεται με όλους τους φακέλλους που έχουν παραληφθεί μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας, τυχόν δε παραλαμβανόμενοι μετά από αυτήν, δε λαμβάνονται υπόψη. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει σε διαλογή των ψήφων, τηρώντας προς τούτου πίνακα διαλογής.

Μετά το τέλος και της διαλογής των ψήφων η Εφορευτική Επιτρπή ανακυρήσσει τους επιτυχόντες καθορίζοντας τη σειρά τους με βάση τον αριθμό των ψήφων που έλαβε ο καθένας τους, συντάσσει δε σχετικό πρακτικό το οποίο αφού υπογραφεί από όλα τα μέλη της το παραδίδει σε αυτόν που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Από τους επιτυχόντες, οι επτά πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας εκλέγονται ως τακτικά μέλη του ∆.Σ., οι επόμενοι τρεις εκλέγονται ως τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, οι επόμενοι δύο εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη της ελεγκτικής επιτροπής, όλοι δε οι υπόλοιποι που έλαβαν δύο σταυρούς θεωρούνται ως επιλαχόντες. Από την ημέρα που το ∆.Σ. προκυρήσει αρχαιρεσίες, αιτήσεις εγγραφής δε γίνονται αποδεκτές μεχρι την εκλογή νέου ∆.Σ.

Άρθρο 8 – ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Πόροοι του Σωματείου είναι οι τακτικές και έκτακτες εισφορές και τα δικαιώματα εγγραφής των τακτικών μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, οι πρόσοδοι από τα περιουσιακά στοιχεία του, κάθε είδους δωρεές και κάθε άλλος νόμιμος πόρος. Απαγορεύονται οι δωρεές υπό όρους.

Άρθρο 9 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το οικονομικό έτος του Σωματείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η ∆εκεμβρίου κάθε έτους. Ο προϋπολογισμός και απολογισμός συντάσσονται για κάθε οικονομικό έτος και υποβάλλονται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Η τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση που αποτελείται ειδικά για το σκοπό αυτό από το ∆.Σ., με πλειοψηφία το 3⁄4 των παρόντων μελών. Η πρόσκληση για σύγκλιση καταστατικής Γ.Σ. πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τις τροποποιούμενες διατάξεις του καταστατικού.

Άρθρο 11 – ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική με τις λέξεις στην περιφέρειά «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ» στο κέντρο δε αυτής αναφέρεται η λέξη «ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ».

Άρθρο 12 – ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Σωματείο διαλύεται αν παραμείνουν λιγότερα από δέκα μέλη. Σε κάθε περίπτωση για τη διάλυσή του συγκαλείται ειδικά προς τούτο Γ.Σ. η οποία αποφασίζει κατά τη διαδικασία και τους όρους που αναφέρονται παραπάνω. Μετά την απόφαση της Γ.Σ. περί διαλύσεως του Σωματείου γίνεται εκαθάριση της περιουσίας του και αυτή περιέχεται στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) με όλα τα σχετικά έγγραφα.

Άρθρο 13 – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το Σωματείο γίνεται μέλος Ομοσπονδίας ή άλλης Ένωσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν την υποχρέωση να εργάζονται για την ευόδοση των σκοπών του χωρίς αμοιβή και δύνανται να απαιτούν την τήρηση του καταστατικού. Κάθε ζήτημα που αφορά το Σωματείο και δεν προβλέπεται στο καταστατικό, ρυθμίζεται σύμφωνα με το πνεύμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του. Για τις διεθνείς σχέσεις του το Σωματείο θα μπορεί να χρησιμοποιεί παράλληλα με την πιο πάνω επωνυμία του, την απόδοσή της στην αγγλική γλώσσα ως εξής «HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY».

Άρθρο 14
Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από 14 άρθρα, διαβιβάσθηκε και ψηφίσθηκε κατ’λαρθρο και στο σύνολό του από την καταστατική Γενική Συνέλευση στις 1η Ιουλίου 1988.  
Λάϊος Λάμπρος
Μαρμαράς Νίκος
Γιαννακούρου Μαρία